About designforum

Posts by designforum:

Viisi prosenttia

blogikuva_Petteri_Kolinen_2 

Petteri Kolinen
Toimitusjohtaja
Design Forum Finland

Tutkimuslaitos Forrester kutsuu aikaa, jota nyt elämme, nimellä ”The Age of the Customer”.

Aika on hyvin kaksijakoinen: Niillä yrityksillä, jotka vetoavat asiakkaisiin oikealla tavalla ja joiden brändikokemus on kiinnostava, erottuva ja merkityksellinen, on valtavat mahdollisuudet menestyä. Niillä yrityksillä, jotka taas eivät erotu globaalista hälinästä kiinnostavasti ja ihmisille merkityksellisesti, on suuri riski romahtaa.

Miten sitten rakennetaan nykyihmisiin vetoavia yrityksiä tai yhteisöjä, kaupunkeja ja parhaimmillaan uskollisia heimoja? Yrityksen arvojen ja toiminnan pitää olla aitoa ja läpinäkyvää. Digitaalisuuden vuoksi kaikki feikki paljastuu heti. Muotoilu on erinomainen tapa kiteyttää yritykselle aito ja relevantti identiteetti, sanallisesti ja visuaalisesti yhdessä oman henkilöstön kanssa.

Seuraavaksi identiteetti pitää muuttaa tekemiseksi, sen pitää olla osa strategiaa. Strategia kulkee kohti visiota ja se paloitellaan sopiviksi projekteiksi vuosisuunnittelussa, aloittaen tärkeimmästä. Vision pitää pohjautua hyvään ymmärrykseen tulevaisuudesta ja yrityksemme roolista siinä tulevaisuudessa. Kaikessa tekemisessä pohjana on kiteytetty identiteetti, ja muotoilun avulla sitä konkretisoidaan eri touch pointeissa. Eli käytännössä mietitään esimerkiksi, miten meidän identiteetti näkyy meidän toimitiloissa. Millainen asiakaskokemus välittyy asiakkaalle reklamaatioista? Tai digitaalisessa maailmassa? Miten identiteetti ja arvot näkyvät mallistoissa ja palveluissa? Tai miten meidän asentava kuljetus toimii, jotta yrityksemme arvot ja identiteetti toteutuvat jokaisessa kohtaamisessa, ei vain asiakkaiden kanssa, vaan myös muissa kohtaamisissa? Nokian ylimielinen toiminta alihankkijoiden kanssa romutti tehokkaasti brändimielikuvaa 2000-luvulla, vähentäen tutkitusti brändin haluttavuutta. Lopulta kyse on johtamisesta, jolla ihmisiä puhutteleva identiteetti ja arvot muuttuvat arkiseksi tekemiseksi: tuotteiksi, palveluiksi ja kokemuksiksi.

Design Forum Finland järjestää Fennia Prize 20:n, yhden Suomen merkittävimmistä muotoilukilpailuista, ensi syksynä. Kilpailussa palkitaan suomalaisia yrityksiä muotoilun strategisesta käytöstä osana liiketoimintaansa. Fennia Prize 20 tuo erinomaisen näkyvyyden siinä menestyville ja antaa hyviä esimerkkejä niille, jotka vasta pohtivat muotoilun laajempaa käyttöä omassa toiminnassaan. Fennia Prize 20 on osa Design Forum Finlandin uutta isompaa DFF Awards -kokonaisuutta, jonka tulokset julkistetaan keväällä 2020.

DesignBetter teki suuren kansainvälisen tutkimuksen muotoilun käytön syvyydestä yrityksissä (The New Design Frontier 2019), ja tulos oli, identiteetin merkityksellisyydestä huolimatta, hämmästyttävä: vain 5 % tutkituista 2200 yrityksestä 77 maassa käytti muotoilua strategisesti. Muotoilun strategisesta käytöstä saadut edut olivat tutkimuksen mukaan täysin kiistattomat. Strategisesti muotoilua käyttävää ryhmää kuvattiin tutkimuksessa kiteytyksellä ”Design means business”.

Me Design Forum Finlandissa sparraamme suomalaisia pk-yrityksiä muotoilun strategiseen käyttöön. Sparraus on muutaman tunnin työpajan mittainen ja sen kustantaa työ- ja elinkeinoministeriö. Tervetuloa aloittamaan matkaa kohti tuota menestyvää viittä prosenttia!

Lue lisää Fennia Prize 20 -kilpailusta!

 

Valokuva: Ricardo Gomez Angel

 

 

 

 

Miten palvelumuotoilusta saadaan kestävää kilpailuetua yritykselle?

Blogikuva_850px

Mikko Koivisto, Johanna Säynäjäkangas ja Sofia Forsberg
Palvelumuotoilun bisneskirjan kirjoittajat

 

Kestävä kilpailuetu saadaan palvelumuotoilun haltuun ottamisella

Elämme ajassa, jossa palvelumuotoilu on noussut merkittäväksi ilmiöksi ja moni yritys on herännyt sen mahdollisuuksiin menestyvän palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Usein yritykset lähtevätkin kokeilemaan palvelumuotoilua ensi alkuun yksittäisissä projekteissa, joita toteutetaan yhteistyössä palvelumuotoilutoimistojen kanssa. Tämä on varmasti palvelumuotoilun hyödyntämisen alkutaipaleella järkevä vaihtoehto. Yksittäisten palvelumuotoilukokeilujen vaikuttavuus jää kuitenkin usein marginaaliseksi, eikä johda kestäväksi kilpailueduksi yritykselle.

Yritys saa palvelumuotoilusta suurimman hyödyn ja kestävää kilpailuetua, kun se juurruttaa sen osaksi toimintaansa. Viime vuosina suuntaus onkin ollut yhä vahvemmin yritysten oman sisäisen palvelumuotoilutoiminnan ja kyvykkyyksien vahvistamisessa, joiden myötä palvelumuotoilua on lähdetty ottamaan laajemmin haltuun yrityksissä.

 

Palvelumuotoilun haltuun ottaminen edellyttää asiakaslähtöistä kulttuuria ja muotoiluosaamista

Mikäli yritys haluaa ottaa palvelumuotoilun haltuun kestävällä ja vaikuttavalla tavalla, vaatii tämä muutosta yrityksen kulttuurissa ja toimintatavoissa. Useinkaan ei riitä, että yritys opettelee vain palvelumuotoiluprosessin ja -menetelmien käytön, vaan tarvitaan kokonaisvaltaisempi, yrityskulttuuria ja koko yritystä – johdosta operatiiviseen palvelutuotantoon – koskeva muutos organisaatiolähtöisestä yrityksestä aidosti asiakaslähtöiseksi. Tämä tarkoittaa uudenlaista otetta innovaatio- ja kehitystoiminnassa, jossa organisaatio- tai asiantuntijalähtöisen kehittämisen tulee väistyä asiakas- ja käyttäjälähtöisen kehittämisen tieltä.

Palvelumuotoilu tarvitsee myös organisaation, jossa on omaa muotoiluosaamista. Ja joka ymmärtää muotoilun ja muotoiluajattelun strategisen merkityksen, luo muotoilulle hedelmällisen yrityskulttuurin ja tukee muotoiluosaamisen kehittymistä.

 

Palvelumuotoilun haltuun ottamisen muutosprosessi on jokaiselle yritykselle erilainen

Joissakin yrityksissä palvelumuotoilun haltuun ottaminen saattaa tapahtua nopeasti ja kivuttomasti. Joissakin taas se voi olla haastavaa ja vaatia useamman vuoden työn, jonka aikana yritys käy läpi merkittävän muutosprosessin.

Muutosprosessin etenemiseen vaikuttavat monet asiat, joissa oma osuutensa on yrityksen muotoilun hyödyntämisen ja asiakaslähtöisyyden kypsyystasoilla. Mitä matalampi kypsyystaso on, sitä pidempään muutosprosessiin tulee varautua. Näiden lisäksi yrityksen koko, rakenteet ja kulttuuri sekä muutoksen ajureina toimivat ihmiset vaikuttavat palvelumuotoilun jalkautumisen onnistumiseen. Ihmisillä on näistä merkittävin rooli, sillä viime kädessä muutoksen onnistuminen riippuu heidän innostuksestaan ja sitoutumisestaan muutokseen – ovat he sitten johtajia, kehittäjiä tai yrityksen muuta henkilöstöä.

Vaikka jokaisen yrityksen muutosprosessi on erilainen, on niistä löydettävissä myös yhteisiä piirteitä, joista on tunnistettavissa viisi toisiaan seuraavaa vaihetta. Nämä vaiheet ovat herääminen, kokeileminen, kehittäminen, kasvattaminen ja vakiinnuttaminen. Kuhunkin vaiheeseen liittyy omat haasteensa, joista yrityksen johdon on hyvä olla tietoinen.

 

Palvelumuotoilun haltuun ottamista tarkastellaan uudessa Palvelumuotoilun bisneskirjassa

Palvelumuotoilun haltuun ottaminen on yksi kolmesta pääteemasta uudessa Palvelumuotoilun bisneskirjassa*. Kirjassa tarkastellaan laajemmin palvelumuotoilun haltuun ottamisen edellytyksiä, vaiheita ja keinoja sekä konkretisoidaan niitä kolmen merkittävän suomalaisen yrityksen – K-ryhmän, Telia Finlandin ja Martelan – tarinoiden kautta. Tarinoissa yritysten muutosprosessit kohti palvelumuotoilun laaja-alaista ja läpileikkaavaa haltuun ottamista avautuvat askel askeleelta.

K-ryhmä, Telia Finland ja Martela ovat kaikki eri vaiheissa omalla palvelumuotoilumatkallaan. Tarinoissa kuvataan niitä toimenpiteitä, joita palvelumuotoilun haltuun ottaminen on yrityksiltä vaatinut. Yritysten tarinoista välittyy myös monia sellaisia haasteita ja mahdollisuuksia, joita tämän päivän yritykset kohtaavat toimintaympäristössään sekä sisäisessä toiminnassaan. Tarinat yritysten palvelumuotoilumatkoista toimivat siten sekä inspiroivina kuvauksina muutosprosessin etenemisestä että herättelijöinä muutosprosessin käynnistymisen tarpeellisuudelle.

*Palvelumuotoilun bisneskirja julkaistaan huhtikuussa 2019. Kirjaan voi tutustua tarkemmin sekä tilata sitä Alma Talentin verkkokaupassa: https://shop.almatalent.fi/palvelumuotoilun-bisneskirja

 

 

Arvo ja merkitys

Kuva: Kalle Kataila

Kuva: Kalle Kataila


Anne Veinola
Viestintäasiantuntija
Design Forum Finland

Design Forum Finlandin tämän vuoden teema on arvo ja merkitys muotoilussa. Tulemme pohtimaan näiden käsitteiden toteutumista muotoilun keinoin eri tilaisuuksiemme puheenvuoroissa sekä viestinnässämme. Teema on ajankohtainen – monet yritykset ja organisaatiot mainitsevat merkityksellisyyden tuottamisen tärkeäksi tavoitteekseen. Kun aineelliset tarpeet ja toiveet on jo tyydytetty, on varaa pyrkiä pidemmälle.

Merkitysten etsiminen on ihmiselle luontaista. Aivomme täydentävät puuttuvat kirjaimet sanassa ja jatkavat viivoja tutuiksi kuvioiksi. Merkitykset syntyvät ja vahvistuvat elämysten ja kokemusten kautta ja rakentavat identiteettiämme pala palalta. Niitä luodaan sekä tiedollisella tasolla että syvemmällä, tunteiden tasolla – ja mitä syvemmältä ne syntyvät, sitä voimakkaampi vaikutus niillä on. Merkitykset heijastavat arvojamme, toiveitamme ja tavoitteitamme ja niiden avulla kasvaa näkemyksemme omasta paikastamme ja tehtävästämme maailmassa.

Merkityksiä syntyy kaiken aikaa. Valinnat, joita teemme jokapäiväisessä elämässämme, vaikuttavat käsitykseemme asioiden merkityksellisyydestä. Ne ovat myös keino ottaa kantaa ja vaikuttaa, viestimme tuotteen tai palvelun tarjoajalle: tämä on meille arvokasta ja tärkeää. Arkipäiväinenkin ostos jättää jälkensä, olipa kokemus positiivinen tai negatiivinen. Positiivinen ja mieleenpainuva asiakaskokemus voi tuoda monenlaista merkitystä – lisätä tietämystä, vahvistaa kuulumista ryhmään, tuoda iloa ja tyydytystä tai onnistumisen tunteita. Steve Dillerin, Nathan Shedroffin ja Darrel Rhean Making Meaning -kirjassa listataan viisitoista eri merkityksen muotoa, joita voi syntyä asiakkaan ja yrityksen kohdatessa: kauneutta, luovuutta, oikeudenmukaisuutta, totuutta – kaikki positiivisia käsitteitä. Parhaimmillaan hyvä asiakaskokemus vahvistaa sidettä asiakkaan ja yrityksen välillä, kun kontakti tuottaa palvelun tai tavaran lisäksi myös aineetonta iloa ja hyötyä. Yritys on saanut uuden uskollisen kanta-asiakkaan ja puolestapuhujan.

Koska merkitykset syntyvät kokemusten kautta, niitä kannattaa suunnitella. Käyttäjä- tai asiakaskokemus tulee jälleen esiin! Muotoilulla voidaan vaikuttaa asiakaskokemukseen, ja sitä voidaan käyttää kaikissa asiakkaan ja yrityksen kohtaamispisteissä. Jokainen kohtaamispiste on mahdollisuus, eikä sitä kannattaisi hukata. Merkityksellisyyden huomioon ottaminen lisää myös muotoilun tuottamaa arvoa. Sitäkin on monenlaista, niin aineetonta kuin aineellista tai taloudellista, ja se syntyy yhtä vaihtelevin tavoin kuin merkityksetkin. Etenkin aineettoman arvon syntymisessä merkityksillä on vahva rooli.

Kaikki tämä edellyttää tietysti, että asiakkaan tarpeet ja toiveet on tunnettava hyvin ja syvällisesti. Mitä syvemmälle tunteiden tasolle päästään tutkimaan ihmisiä, sitä vahvemman vaikutuksen voi saada aikaan. Menestyvimmät yritykset ovat tämän jo huomanneet.

Klikkaa tästä ja katso Arvo ja merkitys -videosarjamme ensimmäisestä osasta, mitä merkityksellisyys tarkoittaa Wevolven strategiselle johtajalle Ville Tikalle.

Teksti on julkaistu aikaisemmin Design Forum Newsletterissä joulukuussa 2018

 

 

 

 

The Nordic Design Resource project – Why?

In the past 10 years design has gone through a comprehensive transformation in the Nordic countries and internationally. Today, design includes disciplines such as design thinking, service design, strategic design and digital design, and increasingly includes skills from other professions as well. Design is not just an industry, but an enabler for growth and innovation across all industries. Various studies state that designers, and design methods and approaches, bring value to businesses and public sector organizations. Design is no longer just an end product or service. Design is a process and a mindset that can lead to new systems and new business models and even help us solve some of the world’s greatest challenges.

In October 2018, the management consultancy McKinsey launched the report, “The Business Value of Design”. In a sweeping study of 2 million pieces of financial data and 100,000 design actions over five years across countries and in three different sectors, McKinsey finds that design-led companies had 32% more revenue and 56% higher total returns to shareholders compared to other companies.

 

Design is the raw material of the 21st century…

Design has always been a key to problem solving, renewal, and innovation. But in the past 10 years, design has gone through a comprehensive transformation in the Nordic countries and internationally. Today, design includes disciplines such as design thinking, service design, strategic design and digital design, and increasingly includes skill-sets from other professions as well. With this broadening of the design field, design resources create value in an increasing array of fields in business and society. One might argue that design is the source – the raw material – for future growth, as oil was to the industrial revolution in the past century.

We must secure a strong supply of design in order to both meet the growing demand, but also push the bar for what design can offer in times of rapidly growing new technologies, globalization and digitalization. Until now, we have had no representative overview of the design industry as a resource across the Nordic countries and therefore no way of knowing if the design resource met the growing demand for design. This is due, in part, to the fact that there was no commonly agreed upon definition of who design resources are, making it difficult to gather relevant data and to analyze developments within the field of design.

The Nordic design centers have two main things in common, 1) we work to motivate demand for design and demonstrate and experiment with design-oriented value creation, 2) we lack an up-dated overview of the supply side of design.

The purpose of this study is to provide a more varied picture of the design resource anno 2018. How many design professionals are there? Which competencies do they have? Where do they work? And what is their role in society?

Find data here Nordicdesignresource.com

 

 

 

 

Who is the Nordic Design Professional? – A New Perspective

The role of design and the design professional has changed significantly over the last decade. Together with our Nordic partners, Design Forum Finland has published the most comprehensive survey to date of the Nordic Design Resource.

Nearly 250.000 people work as design professionals in the Nordic countries. The majority are employed in the private sector and bring a much more diverse skillset to the market than previously assumed. These are some of the conclusions in a major new study conducted by the Nordic design centers – Danish Design Centre, DOGA, Iceland Design Centre, Design Forum Finland and SVID – in partnership with Nordic Innovation and the market research company Seismonaut.

 

Redefining the Nordic design professional

There are more than 243.000 design professionals in the Nordic countries. Together, they comprise 2% of the total labour force in the Nordic countries. This corresponds to the number of people working with financial service (e.g. insurance or pension funding) in the Nordic countries, or to twice the number of people working with real estate activities, and approximately to half the number of people working with production and distribution of information and cultural products.

Traditionally, only certain occupations in national registers, such as product and garment designers, graphic and multimedia designers, were included. The new number on design professionals is much higher. This is due to a much broader definition of the idea of “the designer”. In the study, design professionals span a number of sectors and industries, and we see design professionals as having a skillset – a way of thinking and working – that goes far beyond the design industry itself.

 

The private sector values design

The majority of the design professionals – 85% – work in the private sector. Primarily in manufacturing of products and communication services. The 12% of design professionals that work in the public sector work primarily within education, science and research or general public services. The private sector is dominated by design professionals working with design and development of software and applications, with advertising and marketing, and with graphic and multimedia design.

However, twice as many ‘service and experience designers’ and ‘strategic designers’ as ‘graphic and visual designers’, ‘digital designers’ and ‘product developers’ work in the public sector. Looking at the design professionals through the lens of disciplines, app. 60% of the design professionals in the Nordic countries work within classic design disciplines such as graphic design, product development and form giving of products. 40% of the design professionals work in newer fields such as digital design, strategic design and service and experience design. There is no reason not to believe that the newer field of design will expand in the years to come.

At the same time, LinkedIn data suggest that the boundaries between design disciplines are becoming more and more fluid, and being multi-disciplinarily is more the rule than the exception. Previously, the image of design industries consisted of a few large design agencies and around 90% one-man companies. The comprehensive survey as part of this study shows that more than 50% of the design professionals are managing employees (or are responsible for/leading processes and/or programmes).

 

We look alike in the Nordic countries, but….

In the Nordic design centres, we believe we have more in common than what separates us. In the global arena, we believe we can benefit from collaborating across the Nordic countries instead of competing on our own or against each other.  Data shows that we look very much alike in the Nordic countries, meaning that our respective design industries are structured the same way (share of single design disciplines) – with minor differences. But data from LinkedIn and the open web inform us that we do not have a strong tradition for engaging with each other. One might express it as a family with family members carrying the same DNA, but no interest in dancing with each other at a family gathering.

 

Comprehensive skillsets within the Nordics

As part of the study, we have been particularly curious about the data and insights which new data sources such as LinkedIn and the open web can provide. Based on the predefined design disciplines we have explored what kind of skills design professionals in the Nordic countries holds. In the coming weeks we will publish more articles on the role of the Nordic design resource, the value that design professionals contribute to society and businesses, and what the future for the Nordic design resource looks like.

Find data here Nordicdesignresource.com

 

 

 

 

 

 

Arvo ja merkitys

Petteri_Kolinen_blogi_850px

Petteri Kolinen
Toimitusjohtaja, Design Forum Finland

Tyttäreni ei aio enää antaa perinteisiä joululahjoja omalle perheelleen. Hän oli valinnut nettipalvelun kautta perheen, joka lahjoja oikeasti tarvitsee. Hän lupasi leipoa ja tehdä omalle perheelleen sen sijaan jouluksi joitain meidän suosikkiruokia. Hän hankki lahjat valitsemalleen perheelle, vaikka opiskelijan elämässä ei varsinaisesti rahaa ole yhtään liikaa. Tekemättä asiasta sen suurempaa meteliä tai painostamatta muita tekemään samalla tavalla, hän halusi ostaa lahjat perheelle, jolla on oikeasti vähemmän.

Ilmastonmuutos ja järjetön tavarapaljous on kolkuttanut meistä suomalaisista useimpia jossain kaukana takaraivossa jo vuosia, mutta vasta tänä vuonna kaukomatkailu ja hillitön kuluttaminen ovat alkaneet tuntua hiukan nololta. Ehkä viimeinen herätys tuli viime kesänä, kun armottomat helteet eivät Suomessa loppuneet. Poikkeuksellisen helteen ja ilmaston suhteen tehtiin useita pelottavia ennätyksiä. Moni muu maa kärsi helteistä tosin paljon Suomea enemmän. Sitrakin puhuu yhä tiukemmin maapallon kantokyvystä suhteessa kulutukseen.Petteri_Kolinen_bloginosto

Design Forum Finlandin vuoden 2019 teema on ’Arvo ja merkitys’. Koetamme kantaa omat pienet kortemme kekoon näissä tärkeissä asioissa. On tärkeää miettiä, mikä on oikeasti arvokasta ja merkityksellistä myös muotoiltaessa. Mitä arvoa syntyy loppukäyttäjille ja laajemminkin? Voidaanko esimerkiksi suunnitella palveluja, jotka helpottavat meitä tekemään parempia ratkaisuja päivittäin, lisäämättä kuluttamista? Miten suunnitellaan tuotteita, joilla on pitkä elinkaari, tai useita elinkaaria? Voiko uuden tuotteen sijaan rakentaa palvelun tai alustan, jolla jo olemassa olevia tuotteita voidaan jakaa, kierrättää tai kunnostaa? Mitä ratkaisuja voidaan suunnitella asumiseen ja liikkumiseen, jottei rasiteta ympäristöä ja luonnonvaroja? Voidaanko muotoilun keinoin työstää ja joskus myös ratkoa meidän suuria haasteitamme?

Ihmisille on yhä tärkeämpää, että yritykset ja yhteisöt toimivat oikeiden ja kestävien arvojen mukaisesti. Omilla valinnoilla on tänä päivänä helppoa vaikuttaa, kaikkea voi ostaa melkein mistä vain ja milloin vain. Digitalisuuden mukanaan tuoma läpinäkyvyys paljastaa nopeasti vastuuttoman tai falskin puuhastelun.

Design Forum Finlandin tapahtumat, viestintä ja muu tekeminen keskittyvät muotoilun tuomaan arvoon ja merkitykseen vuonna 2019.

 

 

 

Lapsellista muotoilua vakavalla naamalla

Kuva: Kim Öhrling

Kuva: Kim Öhrling

 

Milla Kokko
toimitusjohtaja, perustaja / HEI Schools

Designin ja pedagogian liitto HEI Schools -päiväkotikonseptissa

 

Koulutusvienti ja muotoilu eivät äkkiseltään tunnu kaikkein itsestään selvimmältä parilta. Varhaiskasvatukseen ei olla totuttu investoimaan designbudjettien muodossa eikä muotoilu ole koulutusammattilaisten osaamisen ytimessä. Ehkä juuri siksi HEI Schools (heischools.com), jossa suomalainen päiväkotikonsepti on muotoiltu, konseptoitu ja tuotteistettu kansainvälisille markkinoille, tuntuu osuneen nappiin.

Jos ruotsalaisilla olisi yhtä hyvä maine koulutuksessa kuin Suomella, ne olisivat jo tehneet “koulujen Ikean”. Me päätimme tehdä sen nyt. Satsata alusta alkaen määrätietoisesti laadukkaaseen muotoiluun niin tuotteen, konseptin, tilojen, palvelun, koulutuksen kuin brändin osalta ja tuoda tämä kaikki mahdollisimman monen ulottuville monistamisen ja skaalan kautta. Ei harvoille, vaan monille. Siksi emme operoi päiväkoteja itse, vaan tarjoamme tarkasti määritellyn konseptin paikallisten toimijoiden pyöritettäväksi lisenssimaksua vastaan – ympäri maailman.

 

Kuva: Marc Goodwin

Kuva: Marc Goodwin

 

Kokemus, tuote ja sen kaikki osat on suunniteltu yhdessä suomalaisten pedagogien, arkkitehtien, muotoilijoiden, graafikoiden, tutkijoiden, puuseppien, kuvaajien, ohjaajien ja muiden luovan työn ammattilaisten kanssa. Kaiken ytimessä ajatus siitä, että design ja pedagogia kulkevat tiiviisti yhdessä joka ikisen vaiheen ja kohdan läpi. Perustelevat jokaisen valinnan ja jokaisen yksityiskohdan tavalla, joka loksahtaa yhteen edellisen valinnan kanssa kuin Lego-palikka.

 

Kuva: Riikka Kantinkoski

Kuva: Riikka Kantinkoski

 

Ensimmäinen HEI Schools avattiin Kiinan Baotoussa syyskuussa 2017 ja tänä syksynä HEI-päiväkodit avattiin myös Melbournessa, Guangzhoussa ja Helsingin Ruoholahdessa. Päiväkodit soveltavat HEI Schools -konseptia kaikilla osa-alueilla curriculum-ohjelmasta tilakonseptiin ja oppimateriaalivalikoimasta brändiohjeistuksiin, opettajakoulutuksesta HR-linjauksiin.

Design – kuten pedagogia – on HEI Schoolsin konseptissa ja liiketoiminnassa erittäin vahvasti strategisessa roolissa. Se on kilpailuetu. Se on erottautumistekijä. Se on ylpeyden aihe. Se on syy valita. Ja silti se on meille mitä suurimmassa määrin lasten (ja aikuisten) leikkiä.

 

 

 

Arvoa, merkitystä ja rahaa

04_Fazer_Lakritsi_vaaka_kooste_patukoilla_850px

Pentagon Design suunnitteli Fazerin lakuille uuden pakkauskonseptin, jossa arkisesta makeisesta tehtiin ylellinen ja lahjaksikin sopiva tuote. Pakkausuudistus toi Fennia Prize -palkinnon vuonna 2017.

 

Petteri Kolinen
Toimitusjohtaja, Design Forum Finland

”Haluamme tehdä rahaa. Panostamme myyntiin ja mitattavaan, dataohjattuun markkinointiin, joka tuottaa heti tulosta.”

Tämä on oman kokemukseni mukaan yleisin suomalaisen pk-yrityksen johdon vastaus, kun kysytään motiiveja liiketoiminnan takana. Totta. Kukapa ei haluaisi menestyä, kasvattaa liikevaihtoa ja voittoa. Tähän lauseeseen sisältyy myös mielestäni yleisin syy siihen, miksi yritykset ajautuvat globaalissa kilpailussa vaikeuksiin.

Asiakkaat ja kuluttajat ostavat tuotteita ja palveluja, koska ne tuovat heille jotain arvokasta. Kuten hienosti menestynyt sijoittaja Warren Buffet asian muotoili: ”Price is what you pay, value is what you get.” Ja tässä on myös selitys monien yritysten menestymättömyydelle: jos keskityt rahan tahkoamiseen, et usein tuota enää asiakkaille arvoa. Asiakas odottaa hyvin toimivia tuotteita ja palveluja, merkityksellisyyttä ja vastuullisuutta. Brändit, joita ihmiset käyttävät, rakentavat heidän identiteettiään. Ja kun markkinat ovat globalisoituneet ja digitalisoituneet, jos et itse tarjoa asiakkaillesi arvoa, löytyy helposti joku muu, joka sitä tarjoaa.

Strategisella muotoilulla rakennat yrityksen arvoa pitkällä aikavälillä. Brändin vahvistuessa saat tuotteista ja palveluista paremman hinnan. Vahvempi brändi kasvattaa myös yrityksen arvoa. Tästä esimerkkinä on vaikka Design Management Instituten Design Value Index -tutkimus, jossa muotoilua strategisesti käyttävien amerikkalaisten suuryritysten pörssikurssi kehittyi 15 vuoden aikana yli kaksinkertaiseksi verrattuna S&P 500 -portfolion yrityksiin. Muotoiluyritys Pentagon teki samanlaisen tutkimuksen Suomessa, ja muotoiluintensiivisten suomalaisyritysten kurssikehitys oli +244 % verrattuna OMX 25 -yrityksiin. Houkuttelevia tuotteita tai palveluja on helpompi myydä ja ne kiinnostavat asiakkaita ja kuluttajia. On tärkeää, että yritys keskittyy ja mahdollistaa uusien, raikkaiden ja houkuttelevien tuotteiden ja palvelujen suunnittelun ja kehittämisen.

 

03_Fazer_Lakritsi_laatikko_auki_850px

Jos yrityksen identiteetti on kirkas, tärkeä ja merkityksellinen omalle henkilöstölle, parannat henkilöstötyytyväisyyttä. Kun henkilöstötyytyväisyys paranee, paranee myös asiakastyytyväisyys. Muotoilun avulla pystyt myös erottautumaan kilpailijoista, rakennat tuoteportfolion, jolla on oma muotokieli ja DNA. Tai palveluportfolion, joka viestii yrityksen arvoja, esimerkiksi ihmiskeskeisyyttä, helppokäyttöisyyttä, hauskuutta, hyvää ergonomiaa ja ymmärrettävyyttä. Muotoilujohtamisella rakennat yhtenäisen ja haluttavan brändikokemuksen kaikissa niissä kohdissa, missä joku brändiin törmää, esimerkiksi tiloissa, markkinoinnissa, tapahtumissa, reklamaatioissa, henkilökohtaamisissa sekä tuotteiden ja palvelujen käyttökokemuksissa.

Jos haluat menestyä, käännä ajattelusi päinvastaiseksi: keskity arvoon, jota tuotat asiakkaille, omalle henkilöstölle ja muille sidosryhmille. Fokusoimalla arvon tuottamiseen menestyt myös taloudellisesti. Strateginen muotoilu tarjoaa tähän erinomaisia työkaluja ja toimintamalleja.

 

 

 

Design & Government – time for the next steps!

Table discussion during the Design & Government event. Photo by Laura Timonen

Table discussion during the Design & Government event. Photo by Laura Timonen


Anni Leppänen, Lead Experimentalist, D9 team, State Treasury

Minh-Nguyet Le, Doctoral candidate, University of Potsdam (DE)
Ramia Mazé, Professor, Aalto University
Mariana Salgado, Director, Inland Design, Migri
Helén Marton, MA student, Aalto University
Laura Lerkkanen, MA student, Aalto University

 

The Design & Government event on 13 September 2018 brought together over 45 designers, design-minded civil servants and researchers for a lively discussion at the buzzing Helsinki City Hall as part of Helsinki Design Week 2018. The spirit of the event was open dialog – sharing our own ongoing thoughts about public sector design in Finland, and involving participants in a dialog format. The goal was to share knowledge, build community and to explore and reflect on the emerging roles of design in the public sector.

Design in government has expanded globally over recent decades. Finland has long had a national design policy, ongoing strategic design support programs. Furthermore, building capacity and design capability can be seen as integral to the Finnish Government’s Strategic Programme (February 2016) under two key projects: 1) digitalisation of public services and 2) introducing a culture of experimentation. Design is now written into Helsinki’s City Strategy, and Finnish municipalities have embraced a customer-centric view of cities where co-creation and participation are becoming integral roles of managers and planners. The Helsinki Lab, State Treasury’s D9 team and Inland Design within Migri (Finnish Immigration Service) are relocating and reframing design in the public sector. An increasingly critical mass of design-minded civil servants are connecting peer-to-peer across silos and levels of public administration, for example through 6aika and ‘Julkis-muotoilijat’ projects. This is a new politico-administrative context in which design is finding new relevance and opportunities today inside government.

 

Collectively, we organizers represent the ‘Julkis-muotoilijat’, an active community of designers and design-minded civil servants in the government, Aalto University’s “Design for Government” course, “Inland” design and innovation lab within the Finnish Immigration Service (Migri), and “Helsinki Lab”, the City of Helsinki’s design initiative to bring design know-how, digitality and interaction to the development of the City. Additionally, we got help from two Master’s students from Aalto University — Laura Lerkkanen and Helén Maton, and a recent Design for Government alumni and Aalto Graduate, Emma Berg. Susanne Miessner facilitated the table on digitalization during the Design & Government event. Photography was done by Laura Timonen.

 

The Design & Government event was organized to get an overview of the current state and some future needs given this rapid expansion of opportunities for design employment, development and leadership in the Finnish public sector. The event began with brief introductions by the organizers, and quickly formed around five discussion tables on the topics mentioned below with the addition of one ‘open table’ that organically formed on the topic of emerging possibilities of digitalization and design. Each table was facilitated by one of us, thus either a practitioner or researcher in the area. At each table, participants shared their experiences, mapped their knowledge, issues and ideas. Here is a brief overview of the topics.

Overview of discussion-table topics:

  • MINDSETS – Designers bring with them new ways of working that challenge existing bureaucratic silos and culture. What are the tensions and strategies to overcome them?
  • SKILLS – Design skills and creative capabilities are expanding to address the needs of public sector work. What are the capabilities that we need to develop ourselves and design?
  • DIGITALIZATION – Digitalization and design are making waves though the public sector. How are the two positioned and connected, and what are the barriers to making the best of digitalization efforts?
  • COLLABORATION – Designers and researchers would mutually benefit from collaboration. How might we open up shared spaces for long-term collaboration?
  • LEADERSHIP – Design has evolved from being an external resource to being embedded within government organisations. What is needed from design leadership and what are the steps to develop that role?

 

Table discussion during the Design & Government event. Photo by Laura Timonen and design-minded civil servants in the government, Aalto University’s “Design for Government” course, “Inland” design and innovation lab within the Finnish Immigration Service (Migri), and “Helsinki Lab”, the City of Helsinki’s design initiative to bring design know-how, digitality and interaction to the development of the City. Additionally, we got help from two Master’s students from Aalto University -- Laura Lerkkanen and Helén Maton, and a recent Design for Government alumni and Aalto Graduate, Emma Berg. Photography was done by Laura Timonen

Table discussion during the Design & Government event and design-minded civil servants in the government, Aalto University’s “Design for Government”
course, “Inland” design and innovation lab within the Finnish Immigration Service (Migri), and
“Helsinki Lab”, the City of Helsinki’s design initiative to bring design know-how, digitality and
interaction to the development of the City. Additionally, we got help from two Master’s students
from Aalto University — Laura Lerkkanen and Helén Maton, and a recent Design for
Government alumni and Aalto Graduate, Emma Berg. Photography was done by Laura
Timonen

 

The event culminated in a collective summary of each table and opening for further dialog and next steps together. At the end of the event, we all felt that design has clearly landed in government and the public sector… and it is time for the next steps! In order to move ahead, we suggest the need to map the current landscape, to deepen our understanding of design and drivers in the public sector context, and to build and support the network. Clearly, we need to work together to achieve this. This is an important moment – there is great momentum to influence the next government programme. Let’s design into the strategic focus for the next fours years in the Finnish public sector transformation!

 

Design & Government at Helsinki Design Week was co-organized between:
– ’Design for Government’ (DfG) is an advanced studio course in Aalto University’s Creative Sustainability master’s programme. DfG develops design to address the complex challenges of the government and public sector. Since 2014, DfG has been collaborating with one or more Finnish ministries each year to address to address a policy challenge.
– Inland is a design and innovation lab within the Finnish Immigration Service (Migri). Inland combines design thinking and advanced technology to co-design services that support immigrants and their communities. Their goal is to promote an organizational change in Migri and kick start cross-public-agency projects that will have a positive social impact.
– ’Julkis-muotoilijat’ is an active community of designers and design-minded civil servants in the government. As a self-organized community, Julkis-muotoilijat supports design-related knowledge-sharing, competence-building and collaboration across governmental agencies, ministries and municipalities.
– Helsinki Lab, initiated in 2016, makes design know-how, digitality and interaction an even more integral part of the development of the City. The Lab also integrates the City organisation and partners to work together in view of creating a better city and new business operations.

 

 

 

 

A sprint towards ecological design

EcoDesign Sprint workshop. Kuva: Kalle Kataila

EcoDesign Sprint workshop. Photo: Kalle Kataila

 

Aino Vepsäläinen
Project Manager, Design Forum Finland

Anne Veinola
Communications Specialist, Design Forum Finland

 

EcoDesign Circle is a three-year (2016–2019) project for developing the circular economy with the means of design and design thinking. It is partly funded by the Interreg Baltic Sea Region Programme of the European Union and thus taking place in the Baltic Sea Region. The participants – design organizations – come from Estonia, Lithuania, Poland, Sweden, Germany and Finland, the Lead Partner being the Umweltbundesamt UBA of Germany.

It is us, Design Forum Finland, who has been the Finnish partner in this project. Our main contribution has been the development of EcoDesign Sprint, a method, or tool, helping companies to the circular economy and design in an efficient and relatively easy way. The Sprint has been piloted in three companies in Finland, two in Sweden and one in Estonia during the winter 2017–2018 and the results have been encouraging.

”Through the sprint, we realized that design has a lot to give to these kinds of challenges. Companies should utilize it more.”

One could call EcoDesign Sprint a training programme. It is intended for both SME’s and design agencies which are interested in the possibilities of the circular economy and understand that here lies an opportunity for providing for the future as well as boosting competitiveness. As the result of the programme, the participating companies, as well as design agencies, will get new business concepts in accordance with the circular economy; these they can further develop into new products or services.

In Finland, the participants for the pilot round of EcoDesign Sprint, both companies and design agencies, were chosen through an open call. The application period was in last September and resulted in 22 applications from which three pairs of a company and a design agency were formed.

Here, the most important selection criteria were an interest in product and service development according to the circular economy, and the willingness to invest time in the Sprint process. In the selection of companies, versatility and divergence were underlined. As we wanted to research how the Sprint tool suits various business areas, the selected companies came from food, construction and textile industries. In the selection of design agencies, the mutual compatibility of a client company and a design agency was the most important factor.

 

EcoDesign Sprint workshop. Kuva: Kalle Kataila

EcoDesign Sprint workshop. Photo: Kalle Kataila

 

This time, we started the pilot EcoDesign Sprints testing EcoDesign Audit, a tool developed by Estonian Design Centre. With Audit, the capacity and utilization of design in general and circular design in particular were surveyed in the participating company. Anne Raudaskoski from the Finnish company Ethica, specialised in the circular economy and sustainability, was responsible for this phase of the pilot Sprints.

The regular phases of EcoDesign Sprint are the three workshop days, with the titles Understand, Ideate and Deliver. First, each company has a one-day workshop with a circular economy specialist, with understanding as the theme. The second and third day consist of workshops where the company and the design agency chosen for it work together. The second day is for ideating, the third for conceptualisation.

During the first workshop day, the lifecycle of the company’s products and services is researched. Here, we get to know what the organization should do in order to adopt the circular economy and circular design as part of its strategy and product development processes. This work results as sort of a business model canvas or roadmap.

Based on the work of the first day, the design agency runs the workshop on the second Sprint day. Here, the methods include e.g. co-design, ideation and charting possibilities for business models. Preliminary business concepts are already jointly ideated.

These two days provide the design agencies with valuable information about the company and its resources, which form the basis for further development of concepts for the companies. The third day, after a short period of a couple of weeks, results in two protypes or concepts. One of the concepts is a short-term proposition which the company can immediately apply in its operations. The other is to be further developed to a roadmap or a vision which would provide with ideas for longer-term changes and operations.

”Even though I thought I have always been aware of environmental issues and ecological values have always been important for me, the Sprint opened my eyes. Especially regarding the realization that it could be present in everything I do. From now on, I will take these topics into consideration even more in my work.”

 

EcoDesign Sprint workshop. Kuva: Kalle Kataila

EcoDesign Sprint workshop. Photo: Kalle Kataila

 

In our piloting, these workshops took place in winter 2017–2018. As the Sprint is a learning process for both the company and the design agency, we again had our circular economy specialist Anne Raudaskoski mentoring and instructing the participants.

EcoDesign Sprints have given very positive experiences to all those concerned. The design agencies have gained knowledge and understanding about circular design. They have also realized what pioneering advantage and business opportunities lie in the circular economy and design. The participating companies, in turn, have been excited about the new opportunities of competitiveness and sustainability, and further cooperation is being planned.

Both we at Design Forum Finland and Ethica have found EcoDesign Sprint as a good and versatile tool and there is willingness to develop it further.

”These kinds of workshops open your eyes.”

The booklet introducing to EcoDesign Sprint has been published – download it from here! You’ll find more information about EcoDesign Sprint here.

N.B. The quotations, from companies and design agencies having participated in the pilot Sprints, come from Oona Anttila’s Master’s Thesis at the Aalto University.