Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

EcoDesign Sprint 

Sprint on yhdistelmä koulutusta, tekemällä oppimista, innovointia ja tuotekehitystä muotoilun menetelmin.

  • EcoDesign Sprint on valmennusohjelma, joka on suunnattu kiertotalouden mahdollisuuksista kiinnostuneille pk-yrityksille sekä muotoilutoimistoille.

Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on lisätä pk-yritysten ja suomalaisen muotoilukentän osaamista kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista. Toisena tavoitteena on synnyttää asiakasyrityksille kiertotalouden mukaisia liiketoimintakonsepteja ja siten kehittää yrityksen liiketoimintaa sekä luoda kestävämpiä tuotteita ja palveluita.

Design Forum Finlandin kumppanina toteutuksessa on kansainvälisesti palkittu kiertotalouteen erikoistunut konsultointiyritys Ethica Oy.

LATAA OHJELMAESITE (PDF)!


 
+/-

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu pk-yrityksille katsomatta toimialaan, sijaintiin tai kokemukseen kiertotaloudesta tai muotoilusta. Toisena yhtä tärkeänä kohderyhmänä ovat muotoilutoimistot. Mukaan valitaan avoimella haulla kolme pk-yritystä ja kolme muotoilutoimistoa, joista muodostetaan kolme Sprint-tiimiä. Tiimit pureutuvat asiakasyrityksen toimintaan kehittäen tälle kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Tiimejä ohjaa kiertotalouden asiantuntijana Ethica Oy. 

+/-

Milloin? 

Avoin haku asiakasyrityksille ja muotoilutoimistoille: 1.-30.9.2017
EcoDesign Audit valituissa asiakasyrityksissä: Lokakuu 2017
EcoDesign Sprintin Kick-off -päivä: 23.11.2017
EcoDesign Sprint: Marras-joulukuu 2017

Tarkat aikataulut sovitaan muodostettavien tiimien kesken

+/-

Miten mukaan ja mitä maksaa? 

Sekä asiakasyritykseksi haluavat että muotoilutoimistot voivat hakea mukaan 1.-30.9.2017.

Hakulomake avautuu tällä sivulla 1.9.2017. 

Osallistuminen on ilmaista. Muotoilutoimistoille maksetaan hankkeen aikana asiakasyrityksen kehityshankkeelle tehdystä työstä 4000€ palkkio.

+/-

EcoDesign Audit -kartoitus

Eesti Disainikeskus on luonut osana EcoDesign Circle -hanketta EcoDesign Audit -työkalun. Auditissa kartoitetaan muotoilun ja ekologisen suunnittelun kapasiteettia ja käyttöastetta yrityksessä. Audit antaa suuntaa siitä, mitä organisaation tulee tehdä omaksuakseen kiertotalous, ekologinen suunnittelu ja muotoilu osaksi strategiaansa ja tuotekehitysprosessiaan. Lisäksi Audit auttaa tunnistamaan kiertotalouden ja sen mukaisen muotoilun tuomia mahdollisuuksia ja niiden soveltamista ko. yrityksessä. Audit suoritetaan yrityksissä lokakuun aikana. Yritysten tulee varata yksi työpäivä, 1-3 avainhenkilön haastattelua ja workshopia varten. Muotoilutoimistot eivät osallistu Audit-vaiheeseen.

+/-

EcoDesign Sprint -workshopit

Audit-arviointien jälkeen DFF muodostaa kolme Sprint-tiimiä yhdistäen asiakasyritykset ja muotoilutoimistot. Tiimien muodostus tapahtuu valitsemalla mukaan hakeneiden muotoilutoimistojen joukosta asiakasyritykselle (Audit-kartoituksen perusteella) tehtävään parhaiten soveltava toimisto.

Kukin Sprint suoritetaan tiiviissä muutaman viikon mittaisessa aikataulussa kolmen workshop-päivän aikana. Sprint-workshopit fasilitoi Ethica yhdessä DFF:n kanssa. Jokainen Sprint-tiimi tuottaa vähintään kaksi konseptitason ideaa tai prototyyppiä, joita asiakasyritys voi lähteä jatkokehittämään ja implementoimaan Sprintin jälkeen.

Tarkat aikataulut sovitaan kunkin asiakasyrityksen ja Sprint-tiimin kesken!

+/-

Valintakriteerit

Tärkeimpinä kriteereinä ohjelmaan valittaville asiakasyrityksille ovat:
- Kiinnostus kiertotalouden mukaiseen tuote- ja palvelukehitykseen
- Halukkuus panostaa ajallisin resurssein (koko ohjelma tarkoittaa yritykselle noin 5-6 työpäivän ajallista panostusta)
- Halukkuus panostaa henkilöstöresurssein
- Yrityksen kasvumahdollisuudet
- Kansainvälistymismahdollisuudet tai kansallinen vaikuttavuus

Painotamme valinnassa yrityksiä, joille ohjelma tuo eniten uutta ajattelua, osaamista, prosesseja, toimintatapoja jne. Lisäksi painotamme yrityksen resursseja jatkaa kehitystyötä Sprint-vaiheen päätyttyä.

Tärkeimpinä kriteereinä ohjelmaan valittaville muotoilutoimistoille ovat:
- Kiinnostus kiertotalouden mukaiseen tuote- ja palvelukehitykseen
- Halukkuus panostaa ajallisin resurssein (koko ohjelma tarkoittaa yritykselle noin 5-6 työpäivän ajallista panostusta)
- Halukkuus panostaa henkilöstöresurssein
- Asiantuntijuus
- Yhteensopivuus mahdollisen Sprint-asiakasyrityksen kanssa 

Design Forum Finland valitsee Sprintiin mukaan valittavat yritykset ja muotoilutoimistot.

 

+/-

Yhteistyösopimus ja salassapito

Sprint-kehityksessä sovelletaan suunnittelu- ja konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja ja kunkin tiimin kesken tullaan tekemään tarkempi yhteistyösopimus.

Tiimien on pystyttävä esittämään Sprintin-tuloksena syntyviä konseptiehdotuksia tai prototyyppejä osittain avoimesti. Salassapidosta sovitaan erikseen asiakasyritysten ja Sprint-tiimien kesken.

+/-

Ethica  

Ethica on kansainvälisesti palkittu kiertotalouteen erikoistunut konsultointiyritys, joka kehittää räätälöityjä ratkaisuja yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Lähestymistapamme ytimessä on löytää yritystoiminnalle monipuolisia mahdollisuuksia kiertotalouden liiketoiminta- ja palvelumalleista.

Kiertotalouden mukaisten suunnittelustrategioiden (circular design) kehittäminen ja sparraaminen on tärkeä osa asiantuntijapalveluitamme ja Ethican toimintatapana onkin iteratiivinen työskentely liiketoimintamallin kehittämisen, kiertotaloussuunnittelun sekä asiakaskokemuksen parantamisen välillä.    

+/-

EcoDesign Circle

Ekodesign, ekologinen suunnittelu, on lähestymistapa, jossa pyritään tuotteiden ja palveluiden mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen sekä ympäristövaikutuksien optimoimiseen tuotteen koko elinkaaren ajan. EcoDesign Circlen tavoite on yhdistää ja verkottaa eri toimijoita, mm. muotoilualan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen ammattilaisia, yrityksiä, koululaitoksia sekä muotoiluorganisaatioita. Pyrkimyksenä on kasvattaa eri sidosryhmien ymmärrystä ja osaamista ekologisesta suunnittelusta ja kiertotaloudesta sekä edistää kiertotalouden toimintatapojen käyttöönottoa.

EcoDesign Sprint on osa EcoDesign Circle: Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region -hanketta. Hanke on Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuotinen kehityshanke (2016–2019), jossa kehitetään kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun avulla ja muotoilun keinoin.

Hankkeen Lead Partner -kumppanina toimii Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA. Muut mukana olevat toimijat ovat Internationales Design Zentrum Berlin (Saksa), Eesti Disainikeskus (Viro), Lithuanian Designers' Society (Liettua), Design Forum Finland (Suomi), Stiftelsen Svensk Industridesign (Ruotsi) ja Gdynia Innovative – Pomeranian Science and Technology Park – Gdynia Design Centre (Puola). Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa €.

+/-

Lisätietoja

Lue lisää EcoDesign Circle-hankkeesta
http://www.designforum.fi/ecodesign 
 
Lisätietoja:
Melissa Kanerva
melissa.kanerva@designforum.fi
+358 44 502 2373