Fennia Prize 20 Grand Prix: Dottir Asianajotoimisto Oy – Legal Design