Muotoilun termejä

Asiakaskokemuksen muotoilu

Asiakaskokemukseen liittyvä arvo syntyy yhteydessä yrityksen brändiin, tuotteisiin, palveluihin ja liiketoimintaan. Asiakasarvo voi olla niin funktionaalista, emotionaalista, taloudellista kuin yhteiskunnallistakin. Kokemuksen muotoilu pitää sisällään kaikkien asiakkaan kohtaamien yrityksen toiminnan ja merkitysten kosketuspisteiden muotoilun.

 

Brändidesign

Brändidesign tarkoittaa enemmän kuin pelkän logon suunnittelua tai visuaalista identiteettiä. Se koostuu brändin tarkoituksen, tarinan ja toiminnan tapojen muotoilusta ja on keskeinen osa yrityksen strategiaa ja kilpailukyvyn vahvistamista.

 

Digitaalinen design

Digitaalisen designin pääasiallisena kohteena ovat erilaisilla ruuduilla ja kanavissa elävät toiminnallisuudet, sisällöt ja palvelut, sekä niihin liittyvät kokemukset ja taustalla olevat rakenteet. Termi toimii yläkäsitteenä esimerkiksi käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelulle.

 

Ihmislähtöinen suunnittelu

Ihmislähtöinen suunnittelu asettaa ihmisen kokonaisvaltaisena toimijana muotoiluprosessin keskiöön ja ottaa huomioon yksilölliset, yhteisölliset ja kulttuuriset tarpeet, haasteet ja mahdollisuudet.

 

Keinöäly

Keinoälyllä tarkoitetaan usean kehittyneen teknologian yhdistelmää, joka auttaa tuotteita ja palveluja havaitsemaan, ajattelemaan, toimimaan ja oppimaan jatkuvasti käyttäjistään ja ympäristöstään.

 

Keinoälyn muotoilu

Jos aikaisemmin muotoilun kohteena oli käyttäjän ja palvelun välinen suhde, nyt lähtökohtana on ihmisen ja keinoälyn suhde, missä molemmat opettavat palvelun avulla toinen toistaan. Digitaalinen tuote- ja palvelumuotoilu saa nopeasti uusia muotoja, kun yhä useampi arkisista tuotteista ja palveluista toteutetaan keinoälyn avulla.

 

Muotoiluajattelu

Muotoiluajattelulla tarkoitetaan muotoilun menetelmien hyödyntämistä ongelmanratkaisussa. Käytössä on ratkaisukeskeinen ja osallistava toimintamalli, joka yhdistää muotoiluprosessille ominaiset empaattisen ymmärtämisen, luovan ideoinnin ja kokeilevan kehityksen.

 

Organisaatiodesign

Organisaatiodesign tarkoittaa organisaation kulttuurin, rakenteiden ja työn tekemisen tapojen kehittämistä muotoilun menetelmin. Tavoitteena on luoda uusia kyvykkyyksiä, joilla organisaatio voi paremmin, työskentelee tehokkaammin sekä tuottaa merkityksellisiä asioita maailmaan.

 

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on sekä fyysisten että aineettomien palveluiden innovointia, kehittämistä ja suunnittelemista muotoilun menetelmin. Palvelukokemus suunnitellaan käyttäjälähtöisesti ja siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

 

Strateginen design

Strateginen design käyttää systeemisen, osallistavan ja kokeilevan muotoilun menetelmiä organisaatioiden toiminnan, prosessien ja suunnitelmien kehittämiseen. Kohteina voivat olla esimerkiksi palveluiden taustalla olevat strategiset suunnitelmat sekä näiden sisällöt.

 

Yritysmuotoilu

Yritysmuotoilu tuo muotoilun osallistavat ja kokeilevat menetelmät koko liiketoiminnan kehittämiseen, kuten uusien liiketoimintamallien ja -strategioiden suunnitteluun sekä yrityksen tarkoituksen, vision ja mission muotoilemiseen.

 

Kirjasta Designin uusi aalto, Merkitystä ja menestystä tälle vuosisadalle, Ville Tikka & Nuppu Gävert

Kuva: Mikko Ryhänen