EcoDesign Circle 4.0

Ekodesign, ekologinen suunnittelu, on lähestymistapa, jossa pyritään tuotteiden ja palveluiden mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen sekä ympäristövaikutuksien optimoimiseen tuotteen koko elinkaaren ajan.

Noin 80 % tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista määrittyy suunnittelu- ja muotoiluvaiheen aikana. Siksi on erityisen tärkeää, että muotoilijat tiedostavat vastuun sekä tuntevat ekosuunnittelun ja kiertotalousajattelun toimintaperiaatteet ja mahdollisuudet.

EcoDesign Circle 4.0 -hankkeen tavoitteena on lisätä muotoilijoiden ja yritysten valmiuksia kehittää palvelupohjaisia työkaluja ja lähestymistapoja kiertotalouteen. Pystyäksemme edistämään kiertotalousajattelua meidän täytyy kiinnittää huomiota myös digitalisaatioon, jonka avulla mahdollistetaan esimerkiksi erilaisten digitaalisten palvelualustojen käyttö.

Hanke on jatkoa Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitetulle kolmivuotiselle EcoDesign Circle -hankkeelle (2016–2019).EcoDesign Circle 4.0 yhdistää ja verkottaa eri toimijoita, mm. muotoilualan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen ammattilaisia, yrityksiä, muotoiluorganisaatioita sekä koululaitoksia. Pyrkimyksenä on kasvattaa eri sidosryhmien ymmärrystä ja osaamista kiertotaloudesta ja ekologisesta / kestävän kehityksen mukaisesta suunnittelusta. Tarvitsemme lisää ammattilaisia, jotka hallitsevat sekä muotoiluajattelun että kiertotalouden toimintatavat. Myös suuren yleisön sekä poliittisten päättäjien tietoisuutta ekodesignista tulee lisätä, koska ekodesign mahdollistaa siirtymisen lineaarisesta liiketoiminnasta kiertotalouteen. Hanke päättyy keväällä 2021.

EcoDesign Circle -perushankkeen aikana kasvatettiin muotoilijoiden ja muotoiluorganisaatioiden ymmärrystä ekologisesta tuotesuunnittelusta ja kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista. Hankkeessa toteutettiin mm. EcoDesign Sprint -työkalu yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi, EcoDesign Audit -arviointimalli yrityksien muotoilun käytön ja kiertotalousasteen määrittämiseksi, EcoDesign Learning Factory -valmennusohjelma, Reconsider Design -kiertonäyttely sekä Sustainability Guide -verkkosivusto. Hankkeen kohdeyleisöjä olivat muotoilijat, yritykset, kiertotalousasiantuntijat, erilaiset organisaatiot ja julkiset tahot sekä alan oppilaitokset.

EcoDesign Circle: Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region oli Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuotinen kehityshanke (2016–2019), jossa kehitettiin kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun keinoin.

Hankkeen Lead Partner -kumppanina toimi Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA. Muut mukana olleet toimijat olivat Internationales Design Zentrum Berlin (Saksa), Eesti Disainikeskus (Viro), Lietuvos Dizaino Forumas (Liettua), Design Forum Finland (Suomi), Stiftelsen Svensk Industridesign (Ruotsi) ja Gdynia Innovative – Pomeranian Science and Technology Park – Gdynia Design Centre (Puola). Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,2 miljoonaa euroa.

Design Forum Finland on luonut osana hanketta EcoDesign Sprint -mallin, jossa yritykset perehtyvät ekologiseen suunnitteluun ja kiertotalouteen sekä muotoilun menetelmiin yhdessä ko. alojen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää asiakasyrityksille kiertotalouden mukaisia liiketoimintakonsepteja ja siten kehittää yrityksen liiketoimintaa, luoda kilpailuetua sekä saada kestävämpiä tuotteita ja palveluita. Design Forum Finland testasi hankkeessa myös Eesti Disainikeskusen rakentamaa EcoDesign Audit -työkalua ja se toteutettiin mukaan valituille yrityksille ennen Sprint-vaihetta.

Lue lisää EcoDesign Sprintistä!

Lataa EcoDesign Sprint -opas (pdf)!

Aino Vepsäläinen

Projektipäällikkö, Design Forum -tilaisuudet

050 355 6606

EcoDesign Circle -projektikumppanit